О нама

 

 

Назив: Пословно удружење „Топлане Србије“

Адреса: Владе Станимировића 2, 15 000 Шабац

Матични број: 17127870

ПИБ:100600641

Текући рачун: 160 - 15395 - 63 Banka Intesa

Шифра делатности: 9412

ОДЛУКА О УДРУЖИВАЊУ
(пдф документ)

 

Председник скупштине Пословног удружења

„Топлане Србије“ је представник:

 

 • ЈКП Београдске електране

 

 

 

Чланови скупштине Пословног удружења

„Топлане Србије“ су представници :

 

 • Система даљинског грејања
 • Придружених чланова
 • Један представник запослених

 

 

 

Чланови Управног одбора Пословног удружења

„Топлане Србије“ су представници :

 

 • ЈКП Топлана Шабац
 • Енергетика доо Крагујевац
 • ЈКП Новосадска топлана
 • ЈКП Градска топлана Ниш
 • ЈКП Суботичка Топлана
 • ЈКП Градска топлана Крушевац
 • ЈЕП Топлана Краљево
 • ЈКП Топлификација Сремска Митровица
 • ЈКП Грејање Панчево
 • ЈКП Енергана Сомбор
 • ЈП Топлана Прибој
 • ЈП Грејање Смедерево
 • ЈКП за грејање Чачак
 • ЈКП Енергетика Трстеник
 • ЈП Јединство Кладово
 • ЈКП Топлана Лесковац
 • ЈКП Топловод Обреновац
 • Космај Комерц Београд

 

 

О развоју удружења

 

Системи даљинског грејања у Републици Србији почели су интензивније да се развијају у другој половини XX века. У почетку су као примарни енергент користили угаљ и мазут, а завршетком деонице транспортног гасовода Мокрин-Кикинда-Елемир-Велика Греда–Панчево 1963. године почињу да користе природни гас. Пословно удружење „Топлане Србије“ основано је 04.04.1997. године од стране четрнаест енергетских субјеката који су обављали делатности које су данас Законом о енергетици одређене као производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом, а данас су готово сви енергетски субјекти који обављају ове енергетске делатности чланови са циљем да унапреде своје пословање.

 

Надлежност над радом и пословањем система даљинског грејања у Републици Србији имају њихови оснивачи, односно јединице локалне самоуправе на чијем подручју се ови системи налазе. Једини пропис који је уређивао област рада система даљинског грејања био је Закон о комуналним делатностима. Током 2004. године када је Народна Скупштина Републике Србије донела Закон о енергетици ("Сл.гласник РС“, бр. 84/2004), производња топлотне енергије, дистрибуција топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца поред комуналне делатности проглашавају се и енергетском делатношћу. Тарифни купац је купац који купује топлотну енергију за сопствене потребе по прописаном тарифном систему.

 

Пословно удружење „Топлане Србије“ схвата све изазове који се пред системима даљинског грејања налазе и током 2006. године формира радну групу која уз помоћ консултанта из Министарства рударства и енергетике израђује нацрте три документа, и то :

 

 • Одлуку о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевању топлотном енергијом;
 • Правила о раду дистрибутивног система и
 • Тарифни систем.

 

Следећа промена наступа доношењем Закона о енергетици 2011. године ("Сл.гласник РС", бр. 57/2011) и тада у области даљинског грејања постоје две енергетске делатности:

 

 • производња топлотне енергије и
 • дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

 

Овим Законом у члану 178. остаје исто решење везано за доношење тарифних система и давање сагласности на цене топлотне енергије као и у Закону из 2004. године.

 

Узимајући у обзир да диспаритет цена енергената које системи даљинског грејања користе у производњи топлотне енергије апсолутно угрожава пословање ових енергетских субјеката, Пословно удружење „Топлане Србије“ истрајава у предузимању активности код Министарства рударства и енергетике и резултат тих активности је доношење Уредбе о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013. године ("Сл. гласник РС", бр. 101/2012). Важност ове Уредбе је продужавана неколико пута уз гаранције Министарства рударства и енергетике да ће се овај проблем решити доношењем новог Закона о енергетици.

Важећи Закон о енергетици ("Сл.гласник РС“, бр. 145/2014) у делу топлотне енергије доноси законодавни оквир за доношење Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, Правила за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места у топлотно предајној станици, Правилника за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије, Правилника о одржавању дела система од завршетка дистрибутивног система до крајњег купца топлотне енергије. Треба напоменути да се сагласно Закону из 2014. године уводи законско решење у смислу поделе на енергетске делатности и то:

 

 • производња топлотне енергије;
 • дистрибуција топлотне енергије и
 • снабдевање топлотном енергијом.

 

 • Министарство енергетике донело је Уредбу о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл.гласник РС“, бр. 63/2015) у складу са чланом 362. овог Закона обавеза система даљинског грејања и јединица локалних самоуправа је да овај подзаконски акт примене у прописаном року.
 •  

Пословно удружење „Топлане Србије“ је у претходном периоду остварило сарадњу са асоцијацијом даљинског грејања из Данске- Danish board of distict heating и одржанo je шест радионица. Затим, успешно је организован низ семинара са темама везаним за Закон о јавним набавкама, Закон о јавним предузећима, Закон о раду, Закон о јавном приватном партнерству и др.

 

Све ово недвосмислено указује на значај и укупан развој Пословног удружења „Топлане Србије“, уз успешно превазилажење готово свих изазова током претходне две деценије.

 

Данас  развој система даљинског грејања треба посматрати стратешки, кроз призму оправданог коришћења обновљивих извора енергије, примену мера енергетске ефикасности, еколошких стандарда и  развоја тржишта топлотне енергије уз припрему за примену директива ЕУ на европском путу Републике Србије, водећи рачуна о сигурности снабдевања топлотном енергијом, инвестиционој клими   и дугорочној одрживости ових система.